တစ္ရာဖုိးသုံးေကာင္ - Htat NaingTitle -  တစ္ရာဖုိးသုံးေကာင္
Artist - Htat Naing
Music - Streetz G
Mixing - Streetz G
Studio - Homies Record

Comments