လမ်းသရဲ - Jimmy Jacobs, Mr.Luffie [Album]


Title - လမ္းသရဲ [Album]
Artists - Jimmy Jacobs, Mr.Luffie
Feats - Bigg Y, Ba Mg, Zwe Thet Paing, OG Ku$h, Lil'Z, Sar 6 Yope, Lan Bar
Music - THM, Jimmy Jacobs

*** မိမိႏွစ္သက္ေသာ အဆိုေတာ္ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မူရင္းေခြဝယ္ၿပီး အားေပးပါ ***
Download with Mediafire
1. ေန႔သစ္
2. ႀကိဳက္တာလုပ္ (ft - Bigg Y)
3. ကိုးလိုးကန္႔လန္႔
4. ေနရထိုင္ရခက္ (ft - Lil'Z, Sar 6 Yope)
5. အကြက္ေရႊ႕ (ft - Ba Mg)
6. လမ္းသရဲ
7. နည္းနည္းေလးေတာ့ လွုပ္ (ft - Zwe Thet Paing, OG Ku$h)
8. Luff on Da Mic
9. ဆိုးတဲ့ရုပ္ (ft - Lan Bar)
10. အလွည့္
11. နားေတြပိတ္ထားတယ္

*** မိမိႏွစ္သက္ေသာ အဆိုေတာ္ ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မူရင္းေခြဝယ္ၿပီး အားေပးပါ ***

Comments