တုန္႔ျပန္မွဳ - Htat NaingTitle - တုန္႔ျပန္မွဳ
Artist - Htat Naing
Lyrics - Ar Dan (3 Creators), Htat Naing
Music & Mixing - Kinar
Guitar - Terry
Studio - Strings

Download with MediaFire

Comments