တစ္ျပည္ျခားသူ - Shwe Phyoe Naung, Lin Thit Nay


Title - တစ္ျပည္ျခားသူ 
Artists - Shwe Phyoe Naung, Lin Thit Nay
Music - Shwe Phyoe Naung
Studio - Dr Beat 


Download @ MediaFire

Comments