ကာရန္ဂိုေဒါင္ - Upcoming Hip Hop Show


"ကာရန္ဂိုေဒါင္" က အားလံုးကို ႀကိဳဆို ပါတယ္။
Date - May 14th
Time - 3pm - 8pm
Place - Fusan Basketball Court 
( Kabaraye Pagoda Road , Near Myanmar Plaza )Comments