ေစာ္ၾကည္မွာစိုးလို႔ - Kyaw Htut Swe, Lil Chan, Yair Yint Aung (Remix)


Title - ေစာ္ၾကည္မွာစိုးလို႔ (Remix)
Artists - Kyaw Htut Swe, Lil Chan, Yair Yint Aung
Music - Chan
Genre - Hardtrap
Download with Mediafire

Comments