သက္သက္လုပ္တာ - Streetz G, Htat Naing, WG, Linn Naing (MV)Title - သက္သက္လုပ္တာ
Artists - Streetz G, Htat Naing, WG, Linn Naing
Cast - Universal Dance Crew
Music - Streetz G
Director - KinarComments