အသည္းစားၾကသူမ်ား - PM-Boyz , Little Shawty


Tittle - အသည္းစားၾကသူမ်ား
Artists - PM-Boyz , Little Shawty
Mixing & Beat - Soe Sa (BHK)
Studio- Music Box


Download @ MediaFire

Comments