ပါရမီလမ္းေလး - Soe Lin


ပါရမီလမ္းေလး
Melody- Soe Lin (k.s.l)
Beat- Ko Thoon (fresh)
Studio- Pa South Production
Lyric- Soe Lin(k.s.l)

Download with MediaFire

Comments