ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ - Alynn Yaung, Sar Chouk Yope, Dah Tha, Big Zee


Title - ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
Artists - Alynn Yaung, Sar Chouk Yope, Dah Tha, Big Zee
1996 Record

Download with Dropbox

Download with pCloud

Comments