စကား - ၾကက္ဖ၊ ေလာက္စာလံုး၊ အန္စာတံုး၊ ေဝႀကီး (MTV)


Title - စကား
Artist - Kyat Pha, Louz Xz Lone, Ean Sar Tone, Wai Gyi
Music - A Lvl Kg Mhu
Studio - Revo, H-Town
Director - Bunny BeatzWatch Below

Comments