ေခတ္ေဟာင္းေဆးၿမီးတို - Ko Za Gwal XIll (B Rap) & Ba Gyi Aung


#ေခတ္ေဟာင္းေဆးၿမီးတို
Artist - Ko Za Gwal XIll (B Rap) & Ba Gyi Aung
Mixing - Hein Gyii (Guru studio)
#Thirteen_Production present
Download with MediaFire

Comments