လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင္႔ကို Hip Hop နဲ႔ ဘယ္လိုေဖာ္ထုတ္မလဲ? - Lan Bar, Yan Yan Chan


Interview with Lan Bar & Yan Yan Chan
credit - YOPEWatch below

Comments