အခ်စ္ပံုျပင္ - Aoke Soe, Phoo Phoo (MTV)


Title - အခ်စ္ပံုျပင္
Artists - Aoke Soe, Phoo Phoo
Casts - Aoke Soe, Phoo Phoo
Lyrics - 4 Tharr
Director - Mg Dno
Download with Mediafire

Watch Below

Comments