မရိွမေကာင္း ရိွမေကာင္း ေဘာ္ဒါအေၾကာင္း - Young P, MC Say

Title - မရိွမေကာင္း ရိွမေကာင္း ေဘာ္ဒါအေၾကာင္း
Artists - Young P, MC Say
Studio - Launch-Beatz
Mixing - Double P


Download with Mediafire

Comments