ေနာက္ထပ္ေပးပါ ( Music Video ) - Streetz G x Htat Naing

Title - ေနာက္ထပ္ေပးပါ Music Video
Lyric x Vocal - Streetz G x Htat Naing
Prod By - Streetz G Beatz
Recordz - Alpha x MYS
Mixing - SG
Model - Zayne
Directed By - Ki Nar (Alpha Motion Picture)
Editing By - Ki Nar (Alpha Motion Picture)
Story - Ki Nar (Alpha Motion Picture)Download with MediaFire

Comments