အလြမ္းဒ႑ာရီ ( Mixtpae ) - Kzt (Blade)
01. အိမ္မက္ခ်စ္သူ - Feat-Ywal Ywal
02. ခ်စ္ခြင့္ေပးပါေတာ့- Feat-Mc Bay Gyi Sai 
03. Your My Life, Feat-Little G
04. သူငယ္ခ်င္းခ်စ္သူ-Kzt Blade
05. နင္တစ္ကယ္ခ်စ္ခဲ့တာငါေရာဟုတ္ရဲ႕လား -Feat-Mc Bay Gyi
06. အခ်စ္ၿမိဳ႕သူ Feat-Little G
07. ျပန္ဆံုစည္းခြင့္ေလးေပးပါ - Feat-Bay Bay
08. နင္မရိွတဲ့ေနာက္ -Kzt Blade
09. ငါမဟုတ္ေသာတစ္ျခားသူFeat-Bu Thiee Stick
10. စိတ္မေကာက္နဲ႔(BabyPinky) - Feat-Zaw Lat(Dk)Tny
11. ႏွတ္ဆက္တယ္Good Bye, - Feat-Little G
12. နင္ေပ်ာ္ရဲ႕လားခ်စ္သူ Feat-Mc Bay Gy
13. ငါရဲ႕အမွားပါ Feat-LittleG Sai Lay TKA
14. အမုန္းစာ႐င္း Kzt Blade
15. အေဝးကခ်စ္သူ{LDRS}Feat-Bright
16. စဥ္းစား- Feat Mc Bay Gyi Bay Bay
17. အ႐ႈံးေပးသူ-Mc Bay Gyi Kzt Blade Antt Gyi
Download Whole Mixtape with Box

Comments