အမုန္းမဲ့ လမ္းခြဲ - Little G (feat - KZT & Kit's)

Title - အမုန္းမဲ့ လမ္းခြဲ
Artist - Little G
Feat - KZT(Blade) & Kit's
Music & Mixing - Lil'G
Studio - Studio Mandalay

Download with Mediafire

Comments