ေႏွာင္ၾကိဳး - K-G Lay & M-Zect

Title - ေႏွာင္ၾကိဳး
Voclas - K-G Lay & M-Zect
Beatz - Dj Screw ( Nyan ZeCk )
Studio - Revo
Download - Dropbox

Comments