သူေျပာခဲ့တ့ဲ_ Story - Trax Zak Rnb - ULay Pisi - Zar ManiTitle _ သူေျပာခဲ့တ့ဲ_ Story
Vocal_ Trax Zak Rnb - ULay Pisi - Zar Mani
Prod by_ Generall BzDownload with MediaFire

Comments