တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိး - Tay Za MC, Double Nyi, Luu Khit ( Album )


15. I’m Fool - Double NyiComments