အရွင္လတ္လတ္နင္သတ္တယ္-ShwePhyoeNaung_PsychoAwwlay_TYA_NaySoe

Title - အရွင္လတ္လတ္ နင္သတ္တယ္
Vocals - ShwePhyoeNaung_Psycho Awwlay_TYA_NaySoe
Prod By - NaungLay (GOM)
Studio - Dr.Beatz
Download - Here

Comments