တစ္ခါက သူငယ္ခ်င္းမ်ား - Einstein Lay & SoeSa Bhk


Title - တစ္ခါက သူငယ္ခ်င္းမ်ား 
Vocals- Einstein Lay & SoeSa Bhk 
Studio - Musicz Boxz Recordz 
Mixing By Soe Sa Bhkv


Download with Download 

Download with Box

Comments