သူ႔ ကိုေျပာေပးပါ - Moe Zac , Trax Zak , Moe Paing

Title _ သူ႔ ကိုေျပာေပးပါ
Lyric _ Moe Zac , Trax Zak , Moe Paing
Vocal _ Trax Zak & Moe Paing
Studio _ BZ rec
Link _ Here

Comments