ခ်စ္သူ႔ပုံတူ - ရွိန္းခန္႔


ေခါင္းစဥ္ . ခ်စ္သူ႔ပုံတူ
ေတးဆုိ . ရွိန္းခန္႔
တီးလုံး . ခန္႔ထက္
Mixing . ကုိဗညား(Strings)


Download with MediaFire

Comments