နွလံးသားနိဂံုး(MTV) -MC.AungKoPhyo & SawWaNna

Title - နွလံုးသားနိဂံုး ( MTV )
Vocals - MC.AungKoPhyo & SawWanna
Beatz - MC.ZaiGyi
Download - Here

Comments