အျပစ္မျမင္ရက္ဘူး - Emc Kg Lay, Lil'Egg,Mc Lin Lin


Title - အျပစ္မျမင္ရက္ဘူး
1st Rap >> Oo Oo Lil'Egg ( Lil'Egg )
MeLody >> Kg Lay Rnb 
2nd Rap >> Kyaw Htet Lin ( Mc Lin Lin )

Download with MediaFire

Download with Dropbox

Comments