လမ္းခြဲသြားတဲ့ေနာက္- Kar Yan Pxyo & Trax Zak & Moe Paing

Title _ လမ္းခြဲသြားတဲ့ေနာက္
Vocals n lyrics _ Kar Yan Pxyo & Trax Zak & Moe Paing
Studio _ Friday Night
Download - Here

Comments