ခ်စ္သူ - Lin Yan


သီခ်င္းအမည္ - ခ်စ္သူ
သီဆုိသူ - လင္းယံ
ေရး - နာင္ရိုး

Comments