ေျပာစမ္းပါ - Oasix & Y-Zet ( Album )

Download with Dropbox
01. ေအးေဆးပဲ - ( Oasix )
02. ABCD - ( Oasix & Y Zet )
03. မင္းေလာက္ - ( Y Zet )
04. ရဲရင့္လုိက္ -  ( Oasix Ft: Su Sandy Htun )
05. အေဝးအိမ္ - ( Y Zet Ft: Lil' Z, Ywal Ywal )
06. ေျပာစမ္းပါ - ( Oasix, Y Zet Ft: Shwe Htoo, Alatt )
07. ပုခက္လႊဲေသာလက္ - ( Oasix Ft: Ko Zay )
08. ရုပ္ေသးရုပ္ - ( Y Zet Ft: Shwe Htoo )
09. ေအးေဆးပဲ( Oasix )
10. လက္တြဲေဖာ္ - ( Y Zet )
11. လုပ္ျပပါဦး - ( Oasix Ft: Y Zet )

Download Whole Album


Download with MediaFire
01. ေအးေဆးပဲ - ( Oasix )
02. ABCD - ( Oasix & Y Zet )
03. မင္းေလာက္ - ( Y Zet )
04. ရဲရင့္လုိက္ -  ( Oasix Ft: Su Sandy Htun )
05. အေဝးအိမ္ - ( Y Zet Ft: Lil' Z, Ywal Ywal )
06. ေျပာစမ္းပါ - ( Oasix, Y Zet Ft: Shwe Htoo, Alatt )
07. ပုခက္လႊဲေသာလက္ - ( Oasix Ft: Ko Zay )
08. ရုပ္ေသးရုပ္ - ( Y Zet Ft: Shwe Htoo )
09. ေအးေဆးပဲ( Oasix )
10. လက္တြဲေဖာ္ - ( Y Zet )
11. လုပ္ျပပါဦး - ( Oasix Ft: Y Zet )

Comments