အသည္းကြဲ ကာကြယ္ေဆး´ - Han Lay Feat: Mg Thwin Khat


Title - `အသည္းကြဲ ကာကြယ္ေဆး´
Artists - Melody : Han Lay
- Rap : Mg Thwin Khat
Studio - Texus Studio
Photo by Han Lay
Beat & Mix by Han Lay

Download with MediaFire

Comments