အဝီစိမွသည္မဟာအဝီစိဆီသုိ႔ - သူေတာ္စင္မ်ား


1. စီရင္ခ်က္ ( ဝါရီရူး ၊ အာဏိ ၊ သိဝသူ ၊ ေမာင္ဘုန္း )
2. အာခံတြင္းဝ ( ကုိမင္း ၊ ဝါရီရူး ၊ သီဝသူ )
၃. ၂၇ ႏွစ္ေဆာင္ျပဳိင္ ( အာဏိ ၊ သိဝသူ ၊ အရုိင္း၊ လွဳိင္ဘြား )
၄. သန္းေခါင့္ခ်စ္ရည္ ( ဝါရီရူး ၊ သီဝသူ ၊ အာဏိ ၊ ေမာင္ဘုန္း )
၅. သူေတာင္စင္မ်ားဆုံဆည္းရာ ( ဝါရီရူး ၊ သီဝသူ ၊ အာဏိ ၊ ေမာင္ဘုန္း )
၆. အနိဌာရုံ ( အာဏိ ၊ သိဝသူ ၊ ေမာင္ဘုန္း )
. ေဇာက္ထုိးသာသနာ ( ကုိမင္း ၊ အထက္ ၊ အရုိင္း )
၈. ဝိဥာဥ္ေကာင္ ( အာဏိ ၊ အရုိင္း ၊ ျပည့္ျဖဳိးသူ )
၉ . ေဒမိယံ ( ဝါရီရူး ၊ သိဝသူ
၁၀. ဝေအာင္စားထား ( ကုိမင္း ၊ သိဝသူ ၊ အာဏိ ၊ ဝါရီရူး )
၁၁. အမႊာဟူသည္ ( သိဝသူ ၊ ေမာင္ဘုန္း ၊ ဝါရီရူး )
၁၂. ေယာရုဝခရာသံ ( သူေတာ္စင္မ်ား )
၁၃. ဇာတ္ဆရာ၏စီရင္ခ်က္ ( ဝါရီရူး ၊ သီဝသူ ၊ အာဏိ )

Download Whole Mixtape

Comments