နင္မရွိတဲ႔ ငါ႔ကမာၻ - Beno & Zay YarTitle - နင္မရွိတဲ႔ ငါ႔ကမာၻ
Vocalist - Beno & Zay Yar
Lyric - Beno
Beatz - Lil.Bun
Studio String


Download with Dropbox

Download with Box

Comments