အခ်စ္ေတာင္းခံလြွာ - Latt Yar, NBL, Ti Myae, Zar Mani


Title - အခ်စ္ေတာင္းခံလြွာ kiki emoticon
Melody-Latt Yar
Rap 1 - NBL
Rap 2 - Ti Myae
Rap 3 - Zar Mani
Music - Doe Pat(3Creators)
H-Town Recordz


Download @ MediaFire

Comments