မုသားမေလး- AHHK & LinKhitt

Title - မုသားမေလး
Vocals - AHHK (feat- Lin Khitt)
Studio - Salan Reocrdz
Mixing- ၉ငယ္
Download- Mediafire

Comments