နတ္ဖြက္တဲ့ဖူးစာ - SpiDer (Solo)

Title -  နတ္ဖြက္တဲ့ဖူးစာ
Vocal - SpiDer (Solo)
Lyrics - SpiDer , Chan Myae Aung
Music - Cypher-H 

Download ... Dropbox
Download ...  Mediafire
 

Comments