ေစာ္ခ်ဳပ္ေတး - MG TharYar ( Feat- MC.PxoneMyint )

Title  ... ေစာ္ခ်ဳပ္ေတး
Vocals ... MG Thar Yar  & Feat- MC PxoneMyint
Studio ... Shwe Bone Ni Dann Production
Download ... Mediafire 1
Download ... Mediafire 2


Comments