လူပ်ဳိလွည့္ေတး - ဘန္နီျဖဳိး ( DVD )


1. လူပ်ိဳလွည္႔ေတး(Version 2)
2. လမ္းခြဲကဗ်ာ
3. ကြ်န္ေတာ္နွင္႕စံုတြဲမ်ား
4. ခ်စ္ခြင္႕မရိွ
5. ေနာက္ဆံုးသက္ေသ
6. နားလည္မႈ 528
7. မနက္ ၄နာရီ
8. ဘယ္ေတာ႔မ်ားမွနီးမွာလဲ
9. အသည္းကြဲ Play Boy 
10. ညွိဳ႕

လူပ်ဳိလွည့္ေတး Mp3 Album

Comments