(ၾကိဳက္တာလုပ္) - NGL x Kyaw Swar


As You Like (ၾကိဳက္တာလုပ္)
NGL x Kyar Swar
Prod by NGL 

Download @ Mediafire
Download @ Dropbox
Dowload @ Soundcloud

Comments