ေျပာင္းလဲျခင္း၏ေနာက္ကြယ္ - Lat Yar & Mc Ku KuU

Title ... ေျပာင္းလဲျခင္း၏ေနာက္ကြယ္
Vocals & Lyrics .... Lat Yar & Mc Ku KuU
Record by Alpha Record
Download Link ... Mediafire 
Download Link ... Dropbox 
  

Comments