ကုိ႔လုိ႔ကန္႔လန္႔- Jimmy Jacobs


Song Named -ကို ့လို ့ကန္ ့လန္ ့
Produced & Performed By JimmyJacobs(SME)
Album Art- Thiha a.K.a KawKi
Studio-Pempo Studio

Download @ MediaFire

Comments