"ေကာက္ရိုးေလးတစ္မၽွင္စာ - (Eastern ၊ Nay Soe Myat ၊ Ye Naung)


"ေကာက္ရိုးေလးတစ္မၽွင္စာ

(ေတးေရး/ဆို - Eastern ၊ Nay Soe Myat ၊ Ye Naung)

Mixing - King Charm

Download - Mediafire
Download - Dropbox

Comments