အေဝးက...မ - Hein HtetZ,Yann boyZ,Feat-PK


Song Name... Away Ka...Ma
Vocal...Hein HtetZ,Yann boyZ,Feat-PK
Music... K-Zad
Mixing...Hein HtetZ
Studio...Justic RecordZ
Download Link... https://db.tt/ikXLRx2cComments