ရင္ထဲက ကၠတၳိယ- FTY & YarMa

Song Name .... ရင္ထဲက ကၠတၳိယ
Vocals ..... FTY & YarMa
Beatz & Mixing ... FTY
Studio ... Quantum Production
Download Link...  Dropbox
Download Link .... app.box

Comments