ရစ္လံုး - i-Beat, Az(illuminati), ယမ္းၿဖိဳး
Title - ရစ္လံုး
Artists - i-Beat, Aa(illuminati), ယမ္းၿဖိဳး
Album Art - Mar Na0 comments:

ေဝဖန္မႈေတြကို ၾကိဳဆိုလ်က္ပါ..